شورای اسلامی نجف شهر

 ذر تاریخ 96/7/24 با حضور معاونت محترم سیاسی فرمانداری شهرستان سیرجان و جمعی از مسولین نجف شهر، آقای علی رضایی علی آبادی(عضو علی البدل) به عنوان عضو اصلی این شورا، جایگزین آقای علی نجف آبادی پور معرفی گردید.

2

3

 ما در کنار شما هستیم