شورای اسلامی نجف شهر

آقای علی نجف آبادی پور با رأی قاطع تمامی اعضا به عنوان شهردار نجف شهر انتخاب گردید.

8

 ما در کنار شما هستیم