آقای علی نجف آبادی پور با رأی قاطع تمامی اعضا به عنوان شهردار نجف شهر انتخاب گردید.

8