علی قاسمی نژاد رائینی 

                   رئیس شوراء